Anže Dolinar: Država v poznem kapitalizmu

Protisloven status sodobne kapitalistične države zagotavlja, da se njeno razumevanje vztrajno izmika teoretskim prijemom. Znotraj marksistične kritike lahko protislovnost statusa države orišemo preko dveh temeljnih dejstev kapitalizma. Prvo je strukturna lastnost kapitala, da zasleduje profit, je mobilen in zato ni vezan na eno lokacijo. Temu nasprotno je dejstvo, da je nacionalna država vedno branila dosežke ene lokacije v primerjavi z drugo. Iz specifičnih lastnosti poznega kapitalizma izhajajo tudi specifične funkcije države. Te izhajajo iz državne forme in šele njena eksplikacija lahko uspešno posreduje med teorijami, ki zagovarjajo državo kot sfero relativne avtonomije političnega, ter teorijami, ki jo reducirajo izključno na sfero ekonomije. Država ni niti izključno politični instrument niti čista institucija kapitala, temveč forma, skozi katero si kapital zagotavlja lastno družbeno eksistenco.

Predavanje bo skušalo pojasniti, na kakšen način država danes zagotavlja splošne pogoje produkcije in katere so njene osnovne funkcije. Osredotočilo se bo na vprašanje, kje in kako se formulirajo kapitalistični razredni interesi, na kakšen način se pretvarjajo v politične cilje in kaj vse to pomeni ne zgolj za razumevanje, temveč tudi za preseganje omejitev, ki si jih postavlja kapitalistična država.

Anže Dolinar je doktorski študent filozofije in član Inštituta za delavske študije. Ukvarja se predvsem s kritiko politične ekonomije.

Comments are closed.