Brati Kapital v 21. stoletju (Močnik, Kogej, Rutar)

Pikettyjev Kapital v 21. stoletju je ambivalentno delo. Na ravni ekonomske teorije in analize deluje hkrati prevratno in konservativno. Z obravnavo dolgoročnih trendov neenakosti v središče ekonomske teorije in analize postavlja tisto, kar je iz nje že dolgo časa izključeno, namreč zgodovinsko razsežnost in antagonistično dinamiko razdelitve bogastva v kapitalistični družbi. Vendar se pri uporabi teh pristopov še vedno oklepa razmeroma bornega konceptualnega aparata prevladujoče neoklasične ekonomije. Temeljni koncept Pikettyjevega dela, kapital, zanj tako ni veliko več kot abstraktna in nadzgodovinska računovodska kategorija.

Ambivalentnost, ki se najprej pokaže na ravni metode, se izraža tudi na ravni politične imaginacije. Po eni strani številni Pikettyjevi predlogi političnih in ekonomskih reform, kot je uvedba mednarodnega davka na kapital, v kontekstu žalosti današnje politike delujejo prevratno. Po drugi strani pa Piketty o spremembah vselej razmišlja v okvirih kapitalistične ureditve, čeprav gre pri teh spremembah precejkrat za rešitve problemov, za katere sam zatrjuje, da niso le anomalije, temveč nujni in neizbežni deli normalnega delovanja kapitalizma. Omenjena napetost med prevratnostjo in konservativnostjo tako preveva vse vidike Pikettyjevega dela.

V razpravi bomo kritično preučili osnovne koncepte, teze in izsledke Pikettyjevega Kapitala v 21. stoletju ter skušali ugotoviti razmerje, ki ga ima to delo do neoklasične ekonomije in drugih teoretskih projektov, kot sta keynesovska ekonomska teorija in analiza ter marksovska kritika politične ekonomije. Spregovorili pa bomo tudi o političnih in ekonomskih reformah, ki jih v svojem delu predlaga Piketty, ter jih skušali misliti in kritizirati z vidika alternativnih, kapitalizmu nasprotnih političnih projektov.

Pred začetkom razprave bomo tudi na kratko predstavili:

  • kontekst razprave (izid slovenskih prevodov Kapitala v 21. stoletju pri založbi Mladinska knjiga in Ekonomike neenakosti pri založbi Sophia; obe Pikettyjevi deli bo mogoče kupiti tudi na dogodku);
  • spletni portal o družbeni neenakosti, ki so ga pripravili pri spletni aktivistični skupini Danes je nov dan v sodelovanju s Centrom za družbeno aktivacijo Inštituta za delavske študije;
  • ter zbornik Inštituta za delavske študije Brati Kapital v 21. stoletju (avtorji Sašo Furlan, Anej Korsika, Ana Podvršič, Tibor Rutar in Alberto Toscano, urednik Rok Kogej), ki bo na razpravi brezplačno distribuiran.

Comments are closed.