Delavsko-punkerska univerza

Delavsko-punkerska univerza (DPU) je bila ustanovljena leta 1997 kot projekt Mirovnega inštituta. Že na začetku je DPU skušala pluti proti toku in vzpostavljati temelje za neodvisno in kritično misel. Na to poslanstvo kaže tudi njeno ime, ki se v svoji dvojnosti sklicuje na alternativna gibanja osemdesetih let na eni strani in na dvestoletno zgodovino delavskih bojev na drugi. Delavsko-punkerska univerza tako teži k vzpostavljanju zavezništva med družbenimi gibanji in delavskimi boji. V šestnajstih letih svojega obstoja je DPU temu poslanstvu zvesto sledila kot kolektiv družbeno angažiranih študentov, raziskovalcev in aktivistov. Kolektiv, ki se posveča predvsem radikalni teoriji, a hkrati ne zapada salonskosti, ampak se angažira v vsakokratnih progresivnih družbenih gibanjih in delavskih bojih. Kolektiv, ki vzpostavlja temelje za novo kritično misel, a pri tem ne pristaja na ustaljene vzorce proizvodnje znanja na uradni univerzi ali na arbitrarne ločnice med družbeno teorijo in prakso. Kolektiv, ki prisega na egalitarnost, odprtost in ki ne podlega vsakokratnim družbenim trendom.

V šestnajstih letih delovanja ni videti, da bi katerakoli od družbenih sprememb, ki so od nastanka DPU doletele tukašnjo intelektualno in splošno družbeno sfero, kakorkoli odpravljala ali šibila razloge, s katerimi je bila DPU ustanovljena. Nasprotno, s podrejanjem vseh družbenih sfer pod kapital ter s popolno odpovedjo etablirane levice in levih intelektualcev družba vse bolj naseda politični dualnosti, ki nam na eni strani ponuja nereflektirano »ekspertno« dirigiranje družbe po partituri kapitala, na drugi pa slaboumni populizem. V javni sferi je vse bolj čutiti odsotnost utemeljene in konsistentne refleksije politično-ekonomske krize, ki ne bi zapadala moraliziranju, se zapletala v prazne obljube liberalnih tehnokratov ali širila cenenih teorij zarot.

DPU je z razširjanjem dejavnosti začel preraščati okvire neformalnega projekta, kar je botrovalo odločitvi kolektiva, da ustanovi Inštitut za delavske študije (IDŠ), ki je z letom 2014 postal novi nosilec naših izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti. Redne aktivnosti DPU (letni cikel predavanj, bralni seminarji, Prvomajska šola in drugi dogodki) se bodo nemoteno nadaljevale. Program se bo tudi v prihodnje še naprej nadgrajeval in ostaja trdno zavezan radikalni teoriji in angažmaju v aktualnih družbenih bojih.