Koledar dogodkov

Apr
28
Sun
Werner Bonefeld – Primitive Accumulation and Capitalist Accumulation: Critical Notes on Class and Dispossession @ Stara mesta elektrarna - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana
Apr 28 @ 18:00 – 20:00
Werner Bonefeld - Primitive Accumulation and Capitalist Accumulation: Critical Notes on Class and Dispossession @ Stara mesta elektrarna - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana

Primitive accumulation is not just the historical starting point of capitalism, but, qua coercive proletarianisation, central to its essence. The separation of labour from the means of existence holds sway in the concept of capital. Primitive accumulation is therefore not just a historical past from which capitalist social relations emerged; rather, it is fundamental to the concept of capital. Marx’s critique of political economy expounds economic categories as social categories founded on and subsisting through the logic of separation. The methodological implications of this reading of the significance of primitive accumulation in capitalism are profound and its political implications formidable.  Werner Bonefeld, is a member of the Department of Politics at the University of York in Great Britain. He is one of the cofounders of the internationally renowned school of Open Marxism and a co-editor of three volumes devoted to it (Volume 1, Volume 2, Volume 3). His research interests include primitive accumulation, theory of the state, critique of European Union and many other issues from the field of critique of political economy.  

 Prvotna akumulacija in kapitalistična akumulacija: Kritične beležke o razredu in razlastitvi  Prvotna akumulacija ni zgolj zgodovinska točka začetka kapitalizma, temveč je kot  prisilna proletarizacija ključna za njegov obstoj. Ločitev delovne sile od življenjskih sredstev je bistvena za koncept kapitala. Prvotna akumulacija torej ni zgolj preteklo zgodovinsko obdobje, iz katerega so vzniknila kapitalistična družbena razmerja, temveč je bistvena za koncept kapitala. Marxova kritika politične ekonomije razlaga ekonomske kategorije kot družbene kategorije, utemeljene in obstoječe na logiki ločitve. Metodološke implikacije takšnega branja pomena prvotne akumulacije v kapitalizmu so obsežne, njegove politične implikacije pa silne.  Werner Bonefeld je član Oddelka za politologijo na Univerzi York v Veliki Britaniji. Je eden izmed ustanoviteljev mednarodno priznane šole Odprtega marksizma in sourednik treh zbornikov (zbornik 1, zbornik 2, zbornik 3), posvečenih tej šoli. Raziskuje prvotno akumulacijo, teorijo države, kritiko Evropske unije in številne druge probleme s področja kritike politične ekonomije.  
 Lectures & Predavanja: The nature of the bourgeois state From humanity to nationality to bestiality: A polemic on alternatives without conclusion

Apr
29
Mon
David McNally – Primitive Accumulation, Migrant Workers and Social Reproduction in the Age of Austerity @ Stara mesta elektrarna - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana
Apr 29 @ 18:00 – 20:00
David McNally - Primitive Accumulation, Migrant Workers and Social Reproduction in the Age of Austerity @ Stara mesta elektrarna - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana

The Age of Austerity ushered in by the global crisis of 2008-9 centrally involves cheapening the reproduction of labour-power by means of reducing both private wages and the social wage administered by the state. These policies have decided class, gender, racial and generational dimensions. To properly elucidate these dimensions, however, requires that we also grasp ongoing primitive accumulation as a crucial ‘moment’ in the austerity agenda. To accomplish this means addressing the role of the reproduction of the global reserve army of labour, and of precarious migrant workers, in the restructuring of labour-power on a world scale.

In order to develop the theory of primitive accumulation in these directions, this paper returns to tensions in Marx’s account of the social reproduction of labour-power. Here I argue that not only does Marx’s conceptualization require a gender analysis, but that it also needs to be developed with respect to the problematic of labour migration. I show where Marx points to ways in which we might do this. The analysis presented underlines the decisive importance of an anti-racist defence of migrant workers for any effective working class politics in the Age of Austerity.

David McNally is Professor of Political Science at York University and a leading member of the New Socialist Group (www.newsocialist.org). He has written extensively on the critique of political economy. His publications include Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance and Monsters of the Market: Zombies, Vampires and Global Capitalism. 

Prvotna akumulacija, migrantski delavci in družbena reprodukcija v dobi varčevanja

Doba varčevanja, ki jo je povzročila svetovna kriza iz let 2008–2009, v veliki meri temelji na pocenitvi reprodukcije delovne sile s pomočjo zniževanja tako zasebne mezde kakor družbene mezde, s katero upravlja država. Te politike so odločilno posegle v razredna, spolna, rasna in generacijska razmerja. Da bi jih lahko celovito osvetliti, pa moramo upoštevati tudi trenutno prvotno akumulacijo kot ključni »moment« varčevalne politike. Zato moramo analizirati vlogo, ki jo pri preoblikovanju delovne sile na svetovni ravni igrajo reprodukcija svetovne rezervne armade delovne sile in prekarni migrantski delavci.

Da bi lahko razvili teorijo prvotne akumulacije s tega gledišča, se bomo vrnili k napetosti v Marxovi obravnavi družbene reprodukcije delovne sile. Pokazali bomo, da Marxova konceptualizacija potrebuje ne samo analizo spolov, temveč jo je treba razviti tudi z vidika delavske migracije. Izpostavili bomo mesta, kjer nam to omogoča sam Marx. Predstavljena analiza bo poudarila ključnost antirasistične obrambe migrantskih delavcev za učinkovito politiko delavskega razreda v dobi varčevanja.

David McNally je profesor na kanadski Univerzi York in eden vodilnih članov kolektiva New Socialist (www.newsocialist.org). Ukvarja se s kritiko politične ekonomije. Med drugim je objavil knjigi Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance in Monsters of the Market: Zombies, Vampires and Global Capitalism.

Lectures & Predavanja:
Global Crisis – Global Resistance
“Labour-Power and Social Reproduction: From Capital to the Current Crisis”

Apr
30
Tue
Panel discussion – Primitive Accumulation as a Factor in Fiscal Sustainability Policies @ Stara mesta elektrarna - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana
Apr 30 @ 11:00 – 12:30
Panel discussion - Primitive Accumulation as a Factor in Fiscal Sustainability Policies @ Stara mesta elektrarna - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana

The management and manipulation of crises is, according to David Harvey, one of the most important features of the so-called accumulation by dispossession, that is, the continuation and proliferation of accumulation practises that were grasped by Marx as ‘primitive’ or ‘original’. Debt crises, especially in the peripheral countries of the capitalist world-system, have been quite common since the 1980s (having even become endemic in the Latin American countries) and have as a rule been managed and controlled according to the recipes of the representatives of creditors, international financial institutions such as the IMF, and the governments of the core capitalist countries. The ‘fine art’ of dealing with the crises of the countries that have fallen into the debt trap has thus become an efficient instrument of the agents of capital in ‘rationalising’ subordinate peripheral economies as well as redistributing assets from the poor countries to the rich ones. The processes of what neoliberal economists call ‘confiscatory deflation’, which usually follow a crisis, are, for Harvey, nothing but practices of accumulation by dispossession.

The countries of the southern and eastern peripheries of the EU and the eurozone, such as Hungary, Romania, Greece and Portugal, have been the first to experience a severe debt crisis in the EU. They have been the first victims of harsh austerity measures and ‘structural adjustment’ policies imposed by the troika (IMF, ECB and the EC). This panel discussion will address the following question: Should the current ‘fiscal sustainability policies’ for managing and controlling the debt crisis in the peripheries of the EU and the eurozone – that is, policies that include draining public funds by means of high interest rates on sovereign bonds, programmes of privatisation of assets that have so far been public, etc. – be seen as practices of primitive accumulation, that is, of accumulation by dispossession?

Michael A. Lebowitz – Primitive Accumulation versus Contested Reproduction
Apr 30 @ 18:00 – 20:00
Michael A. Lebowitz - Primitive Accumulation versus Contested Reproduction

If we don’t understand a system as it is fully developed [its ‘Being’] and thus its critical characteristics, we cannot investigate the ‘becoming’ of those characteristics. This is why Marx discussed primitive (or original) accumulation of capital only at the end of Volume 1 of Capital. Exclusive focus upon the emergence of the new elements, however, is not real history. ‘Becoming’ is two sided: it is both a coming into being and a passing away. The concept of primitive accumulation explores only the former; it considers the new being born but not the old struggling to remain alive. It is, in short, one-sided. Not only does it fail to explore on its own the struggle of the old for its reproduction but it also does not consider the interaction, the morbid symptoms and dysfunction when two sets of productive relations are engaged in contested reproduction with respect to their control of the elements of production.

What is lost? The centrality of class struggle – the struggle of two sides and the conditions thereby in which history is made. The paper considers various historical phenomena using the concept of contested reproduction.

Michael A. Lebowitz is Professor Emeritus of Economics of Simon Fraser University in Canada and author of The Socialist Alternative: Real Human Development (2010) and Contradictions of “Real Socialism”: The Conductor and the Conducted (2012).

Prvotna akumulacija proti sporni reprodukciji

Če ne razumemo sistema, ko je dovršen (njegove »biti«), in s tem njegovih ključnih lastnosti, ne moremo preiskati »postajanja« teh lastnosti. Zato Marx o prvotni (ali izvorni) akumulaciji kapitala razpravlja šele na koncu prvega zvezka Kapitala. Ekskluzivno osredotočanje na nastanek novih elementov pa ni resnična zgodovina. »Postajanje« je dvostransko: hkrati je prihajanje v bit in odmiranje. Koncept prvotne akumulacije raziskuje le prvi proces: obravnava rojstvo novega, ne pa tudi starega, ki se bori za preživetje. Skratka, je enostranski. Ne samo, da ne zmore razložiti boja starega za lastno reprodukcijo, temveč hkrati tudi ne obravnava interakcije, morbidnih simptomov in disfunkcionalnosti, ki se pojavijo, ko sta dve seriji produkcijskih odnosov vpleteni v sporno reprodukcijo z vidika njunega nadzora nad elementi produkcije.

Kaj se s tem izgubi? Osrednjost razrednega boja – boja dveh strani in s tem okoliščin, v katerih se dela zgodovina. Prispevek obravnava različne zgodovinske fenomene raziskuje in pri tem uporablja koncept sporne reprodukcije.

Michael A. Lebowitz je zaslužni profesor ekonomije na univerzi Simon Fraser v Kanadi in avtor knjig The Socialist Alternative: Real Human Development (2010) in Contradictions of “Real Socialism”: The Conductor and the Conducted (2012).

Lectures & Predavanja:
“The Concept of “Fairness”: Possibilities, Limits, Possibilities”
Rediscovering socialism and recovering Marx