May Day School 2013

May Day School 2013

Transition, Austerity and Primitive Accumulation – Left Answers

26 April–1 May, 2013
Stara mestna elektrarna, Ljubljana, Slovenia

Capitalism reveals itself in the time of crisis. As Marx and Engels have stressed in The Communist Manifesto, a crisis would seem, from the standpoint of earlier epochs, an utter absurdity. A capitalist crisis is an epidemic of over-production that entails social devastation, destruction of living conditions and overall immiseration of the working masses; precisely this is underway in Europe right now. Record-high unemployment, particularly in the peripheral countries and among the young, severe and uncompromising austerity measures dictated by the infamous troika, and massive class struggles are among central features of the Great Recession in which we live. In order to save itself and become profitable once again, capitalism must continue with the massive destruction of productive forces and living conditions of the working class. What the ruling class is trying to achieve could be characterised as a reprise of primitive accumulation. In The Workers and Punks’ University we are devoting this year’s May Day School precisely to these issues.

Under the title Transition, Austerity and Primitive Accumulation – Left Answers we will discuss both theoretical and political aspects of primitive accumulation. We will try to grasp its theoretical relevance as it has unfolded in the history of Marxism, while also addressing specific historical periods in which it has become most visible. Thus, the panels will be devoted to the relationship between the commons and primitive accumulation, primitive accumulation in the post-socialist transition and primitive accumulation as the factor in fiscal sustainability policies. We will also discuss alternatives to the current situation, both a long-term socialist alternative and immediate strategies that can be undertaken by leftist parties in the Balkans and elsewhere in Europe. Apart from local representatives from the WPU, joining us for these round tables will be members of Syriza, Die Linke, Front de Gauche as well as many others.

The third aspect of this year’s May Day School will be a historical link to the partisan struggles that took place in Slovenia during the Second World War. We will examine the Liberation Front of the Slovenian Nation, focusing on its revolutionary and antifascist dimension, and the general place of the Liberation Front of Yugoslavia in the history of class struggles. During the May Day School we will also visit a partisan stronghold in which the partisans managed to create an entire social subsystem, a state within a state that operated during the Nazi occupation.

Joining us in these discussions will be Walter Baier, Joachim Becker, Branko Bembič, Henry Bernstein, Werner Bonefeld, Lev Centrih, Massimo De Angelis, Sašo Furlan, Elisabeth Gauthier, Christina Kaindl, Boris Kanzleiter, Andrew Kliman, Rok Kogej, Andrea MilatMiklavž Komelj, Anej Korsika, Primož Krašovec, Marko Kržan, Marko Kostanić, Michael Lebowitz, Tomislav Medak, Luka Mesec, David McNally, Goran Musić, Michael Perelman, Jernej Prodnik, Toni Prug, Gabriel Sakellaridis, Erik Swyngedouw, Jan Toporowski, Darko Vesić, Mislav Žitko and many others!

Schedule.

This event is supported by Rosa Luxemburg Stiftung.

Until the next revolution!

Tranzicija, varčevanje in prvotna akumulacija – odgovori levice

 26. april – 1. maj 2013
Stara mestna elektrarna, Ljubljana

Kapitalizem svoj pravi obraz razkrije v krizi. Kot sta v Komunističnem manifestu poudarila Marx in Engels, bi se zdela kapitalistična kriza z gledišča drugih obdobij popoln nesmisel. Kapitalistična kriza je epidemija hiperprodukcije, ki povzroča socialno opustošenje, uničenje življenjskih pogojev in vsesplošno osiromašenje delavskih množic: natanko to, kar se trenutno dogaja v Evropi. Rekordno visoka brezposelnost, zlasti v perifernih državah in med mladimi, neizprosni varčevalni ukrepi, ki jih narekuje zloglasna trojka, ter množični razredni boji so med glavnimi dejavniki Velike recesije, v kateri živimo. Da bi se rešil in postal spet dobičkonosen, mora kapitalizem nadaljevati z uničevanjem produkcijskih sil in življenjskih pogojev delavskega razreda. To, za kar si prizadeva vladajoči razred, bi lahko označili tudi kot ponovitev prvotne akumulacije. V Delavsko-punkerski univerzi bomo letošnjo Prvomajsko šolo posvetili prav tem vprašanjem.

Na konferenci »Tranzicija, varčevanje in primarna akumulacija – odgovori levice« bomo razpravljali o teoretskih in političnih vidikih prvotne akumulacije. Poskušali bomo zajeti moč koncepta, kot se je teoretsko razvijal v zgodovini marksizma, in hkrati osvetliti obdobja, v katerih je najbolj učinkoval v polju politične prakse. Na panelih se bomo pogovarjali o odnosu med skupnim in prvotno akumulacijo, o prvotni akumulaciji v post-socialistični tranziciji ter o prvotni akumulaciji kot dejavniku politik proračunske vzdržnosti.

Obravnavali bomo tudi alternative obstoječemu stanju, in sicer tako vprašanje dolgoročne socialistične alternative kakor vprašanje neposredne strategije, ki bi jih lahko leve stranke na Balkanu in drugod po Evropi uvedle že zdaj. Članicam in članom Delavsko-punkerske univerze se bodo na okroglih mizah pridružili predstavniki Sirize, Die Linke, Front de Gauche ter številni drugi.

Tretji vidik letošnje Prvomajske šole bo zgodovinska navezava na partizanske boje, ki so v drugi svetovni vojni potekali v Sloveniji. Posvetili se bomo narodnoosvobodilnemu boju, in sicer predvsem njegovi vlogi v revolucionarnem in antifašističnem boju ter nasploh v zgodovini razrednih bojev. Obiskali bomo tudi Bazo 20, kjer je partizanom uspelo vzpostaviti celoten družbeni podsistem, ki je deloval ves čas nacistične okupacije.

V razpravah se nam bodo pridružili Walter Baier, Joachim Becker, Branko Bembič, Henry Bernstein, Werner Bonefeld, Lev Centrih, Massimo De Angelis, Sašo Furlan, Elisabeth Gauthier, Haris Golemis, Srećko Horvat, Christina Kaindl, Boris Kanzleiter, Andrew Kliman, Rok Kogej, Miklavž Komelj, Anej Korsika, Primož Krašovec, Marko Kržan, Marko Kostanić, Michael Lebowitz, Tomislav Medak, Luka Mesec, David McNally, Goran Musić, Michael Perelman, Jernej Prodnik, Toni Prug, Erik Swyngedouw, Jan Toporowski, Darko Vesić, Mislav Žitko in mnogi drugi.