O pisanju zgodovine (Močnik, Centrih, Jerše)

Lani je pri Založbi *cf. izšla knjiga sociologa Rastka Močnika O pisanju zgodovine. Knjigo v prvi vrsti odlikuje prvina, ki jo je Althusser pripisal pristni teoretski intervenciji: v polje dominantne zgodovinopisne vednosti namreč poseže s produkcijo in reprodukcijo epistemološkega reza, ki zarisuje razmejitvene črte med ideološkimi in teoretskimi praksami. Po eni strani Močnik ponudi lucidno kritiko ideologij, ki strukturirajo sodobno zgodovinopisje: od scientizma družbenih ved in modernističnih ideologij kapitalistične družbe pa do identitetnih ideologij države-nacije. Prek kritike del uglednih slovenskih zgodovinarjev, kot so Božo Repe, Peter Vodopivec in Jože Pirjevec, razčleni sistem uradnega slovenskega zgodovinopisja, v katerem prevladujejo mitološke in teleološke matrice ter postopki legitimacije preteklih in sedanjih aparatov gospostva. Po drugi strani pa Močnik prek analize številnih mitov, verjetij, domačijskih predstav, političnih in religioznih ritualov ter ideoloških praks in aparatov, razvije niz teoretskih konceptov in postopkov, ki niso le sredstvo za preseganje ideoloških praks na področju zgodovinopisja, temveč tudi prodoren prispevek k teoriji ideologije nasploh.
Na razpravi bomo z avtorjem knjige in izbranima gostoma govorili o temeljnih tezah knjige O pisanju zgodovine. Osredotočili se bomo zlasti na ideološke prakse in aparate, ki producirajo in reproducirajo sodobno zgodovinopisno vednost. Posebno pozornost bomo posvetili dominantnemu zgodovinopisju v Sloveniji.

Na razpravi bodo sodelovali:
Dr. Rastko Močnik, sociolog, publicist, prevajalec in aktivist. Trenutno je zaposlen kot gostujoči profesor na Fakulteti za medije in komunikacije Univerze Singidunum v Beogradu. Je avtor številnih monografij s področja teorij ideologije, epistemologije družbenih in humanističnih ved, sociologije kulture, semiotike in psihoanalize. Med njimi so: 3 teorije: ideologija, nacija, institucija (1999), Teorija za politiko (2003); Julija Primic v slovenski književni vedi (2006); Veselje v gledanju (2007); Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika (2006) in Spisi iz humanistike (2009).

Dr. Lev Centrih, sociolog in zgodovinar, član uredništva založbe Sophia. Na filozofski fakulteti v Ljubljani je doktoriral iz teme znanosti, filozofije in ideologije na Slovenskem v letih 1941-45. Je avtor monografij Marksistična formacija: Zgodovina ideoloških aparatov komunističnega gibanja 20. stoletja (2011) in The Road to Collapse: The demise of the League of Communists of Yugoslavia (2015).

Dr. Sašo Jerše, zgodovinar, izredni profesor na Oddelku za zgodovino Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, član Slovenske matice in dunajskega Inštituta za proučevanje zgodnjega novega veka. V svojih raziskovanjih se posveča zlasti zgodovini političnega v 16. in 17. stoletju ter zgodovini zgodnjenovoveške politične misli. Med drugim je uredil knjigo Vera in hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času (Slovenska matica 2009) ter izbrane razprave Arna Strohmeyerja Svoboda politike in moč vere. Študije o politični kulturi habsburške monarjihe v času verskih vrenj, ok. 1550 – ok. 1650 (*cf. 2011), nedavno pa je izšla njegova monografija Im Schutz und Schirm des Reiches. Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert (Böhlau Verlag 2016).

Comments are closed.