Pismo podpore Delavsko-punkerske univerze delavcem podjetja Gorenjski glas

Pismo podpore Delavsko-punkerske univerze delavcem podjetja Gorenjski glas

Delavsko-punkerska univerza pozdravlja delavski prevzem podjetja Gorenjski glas. Delavski prevzemi so namreč pomemben prvi korak v smeri korenitih sprememb, ki prekinjajo s prevladujočimi, izrazito despotskimi praksami organizacije podjetij, v katerih so vse ključne odločitve o proizvodnji skoncentrirane v rokah maloštevilnih lastnikov in menedžerjev.

Dvaintrideset zaposlenih v časopisnem podjetju Gorenjski glas je s pomočjo holdinga Domel iz Železnikov odkupilo 82,05 odstotni delež, ki ga je pred tem v podjetju imela Gorenjska banka. Delavci so s tem postali lastniki 40 odstotkov Gorenjskega glasu, kmalu pa bodo postali tudi lastniki preostalega odkupljenega deleža podjetja, ki je trenutno v lasti holdinga Domel. Ta nima interesa po dolgoročnem upravljanju družbe, zaradi česar je delavcem Gorenjskega glasu zagotovil, da jim bo v primernem času prepustil svoj odkupljeni delež podjetja. Delavci Gorenjskega glasu so tako na dobri poti, da postanejo večinski lastniki podjetja, v katerem so zaposleni. To jim bo zagotovilo pravno-formalno pravico po lastništvu in upravljanju podjetja, kar je zelo pomemben korak v smeri demokratizacije proizvodnje njihovega podjetja.

Formalna pravica do delavskega samoupravljanja, kakršna izhaja iz naslova lastništva, se sicer ne odraža nujno tudi v dejanski demokratizaciji proizvodnje. Ta bi terjala radikalno spremembo samega načina upravljanja in prenos odločanja o vseh temeljnih vprašanjih o proizvodnji, ki segajo vse od odločanja o investicijah pa do odločanja o delitvi ustvarjenega dohodka, v roke delavcev – in to vseh delavcev, ne le tistih, ki sodelujejo v prevzemu. Prav tako se je potrebno zavedati, da je demokratizacija proizvodnje v posameznih podjetjih v širšem, makroekonomskem okviru kapitalističnega gospodarstva, v katerem so posamezne proizvodne enote med seboj v konkurenčnih odnosih, močno omejena, saj ta podjetja ne glede na njihovo formalno lastniško strukturo sili v povečevanje profitov in s tem v zasledovanje interesov ne delavstva, temveč kapitala. Do dejanske demokratizacije proizvodnje lahko vodi le korenita sprememba ekonomske ureditve, ki bi uvedbo delavskega samoupravljanja na mikroekonomski ravni dopolnila z demokratično planirano koordinacijo proizvodnje med posameznimi podjetji na makroekonomski ravni – torej nadomestitev kapitalizma z demokratičnim socializmom.

Gesta zaposlenih v Gorenjskem glasu nakazuje, da so tovrstne spremembe v smeri demokratizacije lastništva in upravljanja podjetij mogoče in da se je za njih potrebno boriti tudi v prihodnje. Delavsko-punkerska univerza zato delavcem Gorensjkega glasu pri prevzemu izraža polno podporo in hkrati izraža upanje, da se bo sprememba lastniške strukture v čim večji meri izrazila tudi v dejanski demokratizaciji delavskega upravljanja časopisa.

Delavsko-punkerska univerza

Comments are closed.