/events

Letnik predavanj 2023: Planska gospodarstva

Kljub raznovrstnim teoretskim in praktičnim obujanjem komunizma v 21. stoletju, ideja planskega gospodarstva ostaja na obrobju javno sprejemljivega diskurza ter je bolj kot katerakoli druga ideja iz zgodovine marksizma obtežena z zapuščino hladnovojne propagande ter neuspehi in propadom Sovjetske zveze. Gospodarsko planiranje, še posebej na nacionalni ali internacionalni ravni, naj bi bila bodisi tehnično neizvedljiva in utopična ideja bodisi gospodarska podstat totalitarne distopije, v kateri je posameznikom odvzeta demokratična svoboda ter priložnost individualnega uspeha in zaradi katere so na koncu koncev “vsi enako revni”. Tovrstna ideološka diskreditacija planskih gospodarstev je za sodobne privržence komunizma ali socializma običajno razumljena kot indikator, da tovrstne ekonomske ideje spadajo v pretekla vsiljevanja skupnostnih ekonomskih ureditev in da edina dandanašnja perspektiva postkapitalističnih sistemov lahko izhaja le iz decentraliziranih tržnih načel in kooperativnih produkcijskih ustrojev, ki se lažje umeščajo v spekter trenutno sprejemljivih političnih stališč.

Nevarnost takšnega pristopa se skriva v pretiranem popuščanju liberalnim nazorom, ki so pogosto zgodovinsko in faktično napačni, analitično šibki in filozofsko vprašljivi. Liberalni ideologiji je hegemonija v ekonomskem diskurzu prepuščena ravno tam, kjer bi jo bilo treba najbolj intenzivno kritizirati: v njenih idealiziranih predstavah o tržni svobodi in tekmovanju. Prevetritev tovrstnih predstav ne razkrije le mnogih pomanjkljivosti liberalne podobe komunističnih neuspehov 20. stoletja, temveč obenem odpira pot za manj togo razumevanje gospodarskega planiranja, ki po svojem bistvu nikakor ni protidemokratično ali nastrojeno proti osebni svobodi. Poleg tega pa je – daleč od ostre ločnice med gospodarskim planiranjem in laissez-faire – v določenih oblikah prisotno tudi znotraj kapitalizma in pravzaprav tvori integralni del največjih logističnih uspehov tega sistema.

Da bi se uprli takšnim poenostavitvam o gospodarskem planiranju, na Inštitutu za delavske študije to pomlad pripravljamo letnik predavanj na temo planskih gospodarstev, ki bo pokrival preteklost, sedanjost in prihodnost tega pojava. Predavanja bodo predvideno potekala vsak četrtek od začetka aprila do konca junija ob poznih popoldanskih urah (predvideni začetki med 18:00 in 19:00) v prostorih Participativne ljubljanske avtonomne cone (PLAC), ki se nahaja na Linhartovi cesti 43 (https://goo.gl/maps/q3tE38wCR7pfXymu6). Predavanj letos ne bomo prenašali v živo, bodo pa v kratkem času prispela na YouTube kanal Inštituta za delavske študije (https://www.youtube.com/c/Institutzadelavskestudije).

Grega Hrib: Jugoslovanski socializem med planom in trgom

Nejc Kralj: Nastanek sovjetskega planskega modela

Klemen Jerič: Ekonomska politika ZSSR po drugi svetovni vojni

Lev Kreft: Jugoslovanska kulturna politika in planiranje

Uroš Mikanovič: Planiranje metropole - arhitekturne ideologije med drugo in tretjo internacionalo

Gal Krizmanič: Planiranje kapitalizma

Lea Kuhar: Dolgoročništvo - plansko gospodarstvo in tehno-utopizem

Rastko Močnik: Zgodovinski pomen jugoslovanskega socializma