Branko Bembič – Slovenska nacionalna buržoazija med dvema dolžniškima krizama

Branko Bembič – Slovenska nacionalna buržoazija med dvema dolžniškima krizama

Predavanje bo v grobih potezah najprej sledilo reformam jugoslovanskega ekonomskega sistema, ki so praviloma krepile samostojnost podjetij in avtonomijo federativnih republik. Nato bomo obravnavali dolžniško krizo osemdesetih let in pritisk tujih upnikov ter mednarodnih institucij, ki v nasprotju s prevladujočim mnenjem ni prinesel krepitve tržnih mehanizmov, ampak je – prav nasprotno – zahteval obširno prerazdeljevanje med republikami. Sledila bo obravnava tranzicijskih procesov v Sloveniji z razredno analizo. Naša teza bo, da so se družbene sile (zlasti menedžment podjetij), katerih vloga se je v okviru samoupravnega socializma krepila z uvajanjem tržnega mehanizma in ki so zagovarjale avtonomijo republiškega (nacionalnega) gospodarstva, v slovenski tranziciji dokočno konsolidirale, se sestavile v razred (nacionalno buržoazijo) in v zavezništvu z delavskim razredom oblikovale »nacionalni interes«, ki pa je z evropsko dolžniško krizo (spet) na udaru.

Branko Bembič (r. 1977) je ekonomist in filozof, doktorski študent sociologije ter član Inštituta za delavske študije in Iniciative za demokratični socializem

Comments are closed.